Web sahypalarymyza hoş geldiňiz!

“CuIn Sputtering” nyşany ýokary arassalygy inçe film Pvd örtügi ýörite ýasaldy

Mis Indium

Gysga düşündiriş:

Kategoriýa

Garyndy garyndy nyşany

Himiki formula

CuIn

Kompozisiýa

Mis Indium

Arassalyk

99,9% , 99.95% , 99.99%

Şekil

Plitalar umn Sütün nyşanlary , ark katodlary , omörite ýasalan

Önümçilik prosesi

Wakuum eremesi

Elýeterli ululyk

L≤2000mm , W≤200mm


Önümiň jikme-jigi

Mis Indium garyndysynyň dökülmegi nyşany wakuum induksiýasynyň eremegi bilen adatça ýasalýar.Indium döwürleýin tablisadaky ähli elementler bilen diýen ýaly dürli görnüşli indiý erginlerini emele getirip biler.Mis Indium garyndysy ikilik garyndysy, adatça pes eriş garyndysy we ýalpyldawuk garyndy hökmünde ulanylýar.

Mis Indium garyndysynyň dökülmegi, ajaýyp elektrik geçirijiligi we arassalanan däne ululygy bilen PVD örtüklerini öndürip biljekdiginiň ep-esli artykmaçlygyna eýedir.Mis (Cu), galiý (Ga), indiý (In) we selen (Se) kompozisiýalary bilen CIGS gatlaklarynyň emele gelmegine kömek edip biler we olaryň düzüm bölekleriniň adyny göterýär.CIGS ýokary fotoelektrik öwrülişiniň netijeliligine eýe, şonuň üçin gün öýjükleri üçin sorujy gatlak hökmünde ulanmak üçin uýgunlaşdyrylýar.

Baý ýörite materiallar tüýdük nyşany öndürmekde ýöriteleşýär we müşderileriň aýratynlyklaryna laýyklykda mis hindi tüýdük materiallaryny öndürip biler.Has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.


  • Degişli önümler

  • Haryt bellikleri: