Web sahypalarymyza hoş geldiňiz!

Habarlar

 • Keramiki nyşanlaryň haýsy görnüşleri bar

  Elektron senagatynyň ösmegi bilen ýokary tehnologiýaly maglumatlardan inçe filmlere geçiş ýuwaş-ýuwaşdan we örtük döwri çalt amala aşyrylýar.Keramiki maksat, metal däl kino pudagynyň ösüşi üçin esas hökmünde görlüp-eşidilmedik ösüşe we bazara ýetdi ...
  Koprak oka
 • What are the effects of target material on the production quality of large area coating

  Maksatly materialyň uly meýdan örtüginiň önümçilik hiline nähili täsirleri bar

  Döwrebap binalarda aýna yşyklandyryşyň uly ýerleri ulanylyp başlandy.Bu tarap bize has ýagty otaglary we has giň gözýetimleri berýär.Beýleki tarapdan, aýnadan geçýän ýylylyk töweregindäki diwarlardan has ýokary we binanyň energiýa sarp edilişi ep-esli ýokarlanýar....
  Koprak oka
 • What are the production methods of titanium aluminum alloy targets?

  Titan alýumin garyndy nyşanlarynyň önümçilik usullary haýsylar?

  Metal nyşana täsir edilýän ýokary tizlikli energiýa göteriji bölejikleriň niýetlenen materialyna degişlidir.Mundan başga-da, dürli maksatly materiallary (mysal üçin, alýumin, mis, poslamaýan polat, titanium, nikel nyşanlary we ş.m.) çalyşmak arkaly dürli film ulgamlary (mysal üçin, superhard, aşaga çydamly, poslama garşy ...)
  Koprak oka
 • What are the application industries of titanium alloy target materials

  Titan garyndy maksatly materiallaryň amaly pudaklary haýsylar?

  Tüýdükli titanium garyndysy nyşany we titanium metal titandan emele gelýär, şonuň üçin maglumatlar takmynan birmeňzeş, ýöne ikisiniň arasyndaky tapawut esasan titreýän titanyň garyndysynyň nyşanynda titanyň metaldan ýasalýar we titanium tebigatda a görnüşinde ýüze çykýar. titan ...
  Koprak oka
 • what are the factors affecting the target quality

  maksat hiline täsir edýän faktorlar haýsylar

  Senagat tehnologiýasynyň ösmegi bilen senagat önümçiligi üçin zerur nyşanlaryň hili hem ýokarlanýar we ýokarlanýar, sebäbi nyşanlaryň hili magnitron tüýdükli filmleriň işleýşine gönüden-göni täsir edýär. Häzirki wagtda kärhanalar köplenç ýokary dykyzlykly t ...
  Koprak oka
 • What fields are sputtering targets used in

  Haýsy meýdanlarda ulanylýan nyşanlary tüýkürmek

  Dürli önümçilige eýe bolan tüýdükli nyşanyň köp spesifikasiýasynyň bardygyny hemmämiz bilýäris. Dürli pudaklarda köplenç ulanylýan maksatly görnüşler hem başga, bu gün Pekin Riçmat bilen bilelikde ýaýbaňlandyrylan maksatly senagat klassifikasiýasyny öwrenmek üçin geliň ...
  Koprak oka
 • Market demand for metal sputtering targets for the flat panel display industry

  Tekiz panelli ekran senagaty üçin metal dökülýän nyşanlara bazar islegi

  Inçe filmli tranzistor LCD paneller häzirki wagtda planar displeý tehnologiýasynyň esasy ugry bolup durýar we metal dökülmegi nyşanalary önümçilik prosesinde iň möhüm materiallardan biridir. Häzirki wagtda içerki esasy LCD panel önümçilik liniýasynda ulanylýan demir tüýdük nyşanlary gaty gowy. ..
  Koprak oka
 • The Fifth Guangdong Hong Kong Macao Vacuum Technology Innovation and Development Forum was Held Successfully

  Bäşinji Guangdong Gonkong Makao vakuum tehnologiýasy innowasiýa we ösüş forumy üstünlikli geçirildi

  18-21-nji noýabrda, Guangdong şäheriniň Zengçeng şäherinde “Täze materiallar, täze energiýa, täze mümkinçilikler” mowzugy boýunça bäşinji sessiýa Guangdong Gonkong Makao wakuum tehnologiýasy innowasiýa we ösüş forumy geçirildi.300-den gowrak bilermen, 10 akademiki gurama we 30 kärhana i ...
  Koprak oka
 • Rich Special Materials Will Attend 2022 DMP Greater Bay Area Industrial Expo

  Baý ýörite materiallar 2022 DMP Greater Bay Area Senagat sergisine gatnaşar

  “Dongguan International Mold, Metalworking, Plastics and Packaging Exhibition” (DMP), Gonkongyň Kagyz Aragatnaşyk Sergi Hyzmatlary tarapyndan döredilen iň köp marka habardarlygy we önümçilik täsiri bilen iň uly sergi.Uly tehnika önümçiligine esaslanýan 20 ýyldan gowrak wagt bäri döredilen ...
  Koprak oka
 • Rich Special Materials Moves to Transform

  Baý ýörite materiallar özgerişe geçýär

  Marketing kampaniýalary Covid-19 ýaşynda gaýtadan kesgitlenildi, köp konferensiýa we sergi çagyrylmady, awiakompaniýalar ýapyldy we zawodda gezelenç etmek mümkin däldi.Kompaniýalar döredijilikli we innowasion marketing strategiýalary arkaly pikirlenmeli we müşderiniň täzeden gurulmagy ...
  Koprak oka