Web sahypalarymyza hoş geldiňiz!

Keramiki nyşanlaryň haýsy görnüşleri bar

  Elektron senagatynyň ösmegi bilen,týokary tehnologiýaly maglumatlardan inçe filmlere geçmegi ýuwaş-ýuwaşdan we örtük döwri çalt amala aşyrylýar. Keramiki maksat, metal däl kino pudagyny ösdürmek üçin esas hökmünde görlüp-eşidilmedik ösüşe eýe boldy we keramiki nyşanyň bazar gerimi gün-günden giňelýär - Indi Pekin Ri-iň kiçi redaktoryna rugsat beriňchmat keramiki nyşanlaryň haýsy görnüşleri barada siz bilen paýlaşyň?Bu hemmeler üçin gowy kömek bolup biler diýip umyt edýärin!

https://www.rsmtarget.com/

  Içki keramiki tekizligiň maksatly materialy, esasan, uzynlygy 600mm, iň ýokary 400mm, iň ýokary galyňlygy 30mm, filet burçlary, kesilen gyralary, basgançaklar we ş.m. ýaly ýörite şekilleri öndürip bilýän sintezleýji we baglaýjy prosesi kabul edýär.Umumy keramiki nyşanlar esasan ITO syýasaty, magniý oksidi syýasaty, demir oksidi syýasaty, kremniý nitrid nyşany, kremniý karbid nyşany, titanium nitrid syýasaty, sink oksidi syýasaty, silisiýa syýasaty, seriý oksidi nyşany, sink sulfid nyşany, kremniýa syýasaty, sirkoniýa syýasaty, niobium pentoksid nyşany 36, titanium dioksid syýasaty, (yttrium florid nyşany, syýasat (yttrium florid nyşany, syýasat), (ýtrium ftorid nyşany 、 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2 200 200 200 200 200 2、200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200、200 200 2、20、200 2、200 2、200) oksid syýasaty we ş.m.

  Keramiki nyşanlaryň görnüşleri

(1)Himiki düzümine görä, oksid keramiki nyşanlara, silisid keramikasyna, nitrid keramiki nyşanalara, ftorid keramiki nyşanlara, sulfid keramiki nyşanlara we ş.m. bölünip bilner.. Bu döwürde Hytaýda planar wizualizator ITO keramiki maksat giňden ulanylýar.Highokary dielektrik izolýasiýa filmleri üçin keramiki nyşanlar we ullakan magnitoresistler bilen keramiki nyşanlar, amaly mümkinçilikleriň giň toparyna eýedir.

  .

  Keramiki nyşanlar, bar bolan çylşyrymly elektron önümlerini öndürmekde taslamanyň diňe bir bölegini düzýär, emma maglumatlar pudagynyň düýbünde maglumat ugrukdyryjy rol oýnaýar.Hytaýyň elektron maglumat pudagy çalt ösdi we keramiki tüýdük maksatlaryna bolan isleg ýylsaýyn artdy. Geljekde keramiki tüýkülik nyşanlaryny gözlemek we ösdürmek Hytaýyň maksatly üpjünçisi üçin möhüm tema


Iş wagty: 28-2022-nji aprel