Web sahypalarymyza hoş geldiňiz!

Maksatly materialyň uly meýdan örtüginiň önümçilik hiline nähili täsirleri bar

  Döwrebap binalarda aýna yşyklandyryşyň uly ýerleri ulanylyp başlandy.Bu tarap bize has ýagty otaglary we has giň gözýetimleri berýär.Beýleki tarapdan, aýnadan geçýän ýylylyk töweregindäki diwarlardan has ýokary we binanyň energiýa sarp edilişi ep-esli ýokarlanýar..

https://www.rsmtarget.com/

  Ösen ýurtlarda pes radiasiýa aýnasynyň 90% -den gowrak ulanylyşy bilen deňeşdirilende, pes E aýnanyň Hytaýda aralaşmagy bary-ýogy 12% töweregi, Hytaýda bolsa ösüş üçin köp ýer bar. Şeýle-de bolsa, deňeşdirilende adaty aýna we onlaýn pes E aýna, oflayn LowE aýnanyň önümçilik bahasy belli bir derejede ulanylmagyny çäklendirýän ýokary aýna. Içerki aýna gaýtadan işleýän kärhanalar örtük önümleriniň önümçiliginiň bahasyny yzygiderli azaltmaga, durmuşa geçirmegi çaltlaşdyrmaga, energiýany tygşytlamak, daşky gurşawy gowulaşdyrmak we sosial durnukly ösüşe ýetmek.

  1Maksat görnüşiniň täsiri

  Örtügiň uly ýerleri, köplenç meýilnama ugrukdyrylyşyny we aýlanma ugruny öz içine alýan görnüşe görä maksat materialyny ulanýarlar.Umumy meýilnama nyşanlary mis nyşany, kümüş nyşany,Ni-Cr nyşany we grafit nyşany.Umumy aýlanýan nyşanda sink alýuminiý nyşany, sink galaýy nyşany, kremniý alýuminiý nyşany, galaýy nyşany, titanium oksidi nyşany, sink oksidi alýuminiý nyşany we ş.m. bar. Maksat şekili magnitronyň örtük örtüginiň durnuklylygyna we film aýratynlyklaryna we ulanylyşyna täsir eder. nyşanyň tizligi gaty ýokary.Maksadyň şekil meýilnamasyny üýtgedensoň, örtügiň hili we önümçilik güýji gowulaşyp, çykdajy tygşytlanyp bilner.

  2Otnositel dykyzlygyň we nyşanyň arassalanmagynyň täsiri

Maksadyň otnositel dykyzlygy amaly dykyzlygyň nyşanyň teoretiki dykyzlygyna bolan gatnaşygy, ýeke komponent nyşanynyň teoretiki dykyzlygy kristal dykyzlygy, garyndy ýa-da garyndy nyşanynyň teoretiki dykyzlygy teoretiki taýdan hasaplanýar; her elementiň dykyzlygy we garyndynyň ýa-da garyndynyň paýy..Malylylyk pürküjiniň maksatly tertibi gözenekli, ýokary kislorodly (hatda wakuum pürküji bilen hem, garyndy nyşanynda oksidleriň we azot birleşmeleriniň öndürilmegi gutulgysyzdyr), daşky görnüşi çal we metal ýalpyldawuk.Adsorbed hapalar we çyglylyk hapalanmagyň esasy çeşmesidir.

3Maksatly bölejikleriň ululygyna we kristal ugruna täsiri

Maksadyň şol bir agramynda ownuk bölejik ululygyndaky nyşan, uly bölejik ululygyndaky nyşandan has çalt.Bu, ilkinji nobatda, pyrlanmak prosesinde bölejikleriň araçägine çozmak aňsat, bölejikleriň araçägi näçe köp bolsa, filmiň emele gelmegi çalt bolýar.Bölejikleriň ululygy diňe bir tüýkürmek tizligine täsir etmän, eýsem filmiň emele gelişiniň hiline hem täsir edýär. Mysal üçin, EowE önümleriniň önümçilik prosesinde NCr infragyzyl şöhlelendiriji gatlagyň hyzmat ediş gatlagy hökmünde çykyş edýär we onuň hili uly täsir edýär örtük önümleri.NiCr film gatlagynyň ýok bolmak koeffisiýenti sebäpli, adatça inçe bolýar (takmynan 3nm) .Eger bölejikleriň ululygy gaty köp bolsa, tüýdük wagty gysgalsa, film gatlagynyň dykyzlygy hasam erbetleşýär, Ag gatlagynyň hyzmat ediş täsiri azalýar we örtük önümleriniň okislenme bezegi getirilýär.

  Netije

  Maksatly materialyň şekil meýilnamasy esasan maksatly materialyň ulanylyş tizligine täsir edýär.Möhüm ululygy meýilleşdirmek, maksatly materialyň ulanylyş tizligini gowulaşdyryp, çykdajylary tygşytlap biler. Bölejikleriň ululygy näçe kiçi bolsa, örtük tizligi näçe çalt bolsa, birmeňzeşlik şonça gowy.Arassalygy we dykyzlygy näçe ýokary bolsa, gözenek näçe pes bolsa, filmiň hili şonça-da gowy bolar we şlaklaryň peselmegi ähtimallygy şonça pes bolar.


Poçta wagty: 27-2022-nji aprel